Personvernerklæringen

 

DENNE PERSONERNERKLÆRINGEN GJELDER FOR ALLE BESØKENDE FRA EU/EØS. DERSOM DU BEFINNER DEG UTENFOR EU/EØS, VENNLIGST KLIKK HER.

 

If you would prefer to read this notice in English please click here.


Mercer LLC og dets tilknyttede selskaper (vi) forplikter oss til å beskytte personvernet til våre klienter og brukere (du/din) som besøker vår nettside ("Siden"). Denne Personvernerklæringen gir informasjon til deg om måten vi samler personopplysninger på, bruksområdene for disse opplysningene og hvordan vi vil beskytte enhver personopplysning du velger å gi til oss direkte eller via denne Siden, eller via din arbeidsgiver eller fordelsprogramsponsor.

 

Det kan være at vi har eller samler inn ytterligere og andre personopplysninger om deg eller ditt selskap i samsvar med andre forhold som er underlagt andre erklæringer, avtaler og regler

 

This Privacy Statement applies solely to data collected via the Site.  There may be additional personal (and other) information that we have or collect about you or your company pursuant to other relationships which is subject to other agreements and rules.

 

 

(1) Opplysninger vi samler inn om deg?

 

Vi samler inn og behandler alle eller noen av de følgende personopplysningene om deg:

 

(a) Opplysninger som er gitt frivillig av deg:

 

Når du bruker denne Siden, kan du velge å gi oss opplysninger for å hjelpe oss med å betjene dine behov. For eksempel kan du gi oss e-postadressen din for å be om informasjon, eller du kan sende oss din e-postadresse så vi kan sende det materialet du har bedt om. Du kan også velge å søke på en jobb i Selskapet og sende en jobbsøknad via vår karriereside https://careers.mmc.com/. Alle personopplysninger du sender til oss vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt på karrieresiden eller i denne erklæringen.

 

(b) Vår korrespondanse

 

Dersom du kontakter oss, vil vi typisk føre oversikt over den korrespondansen.

 

(c) Opplysninger mottatt i undersøkelser

 

Dersom vi ber deg om å gjennomføre undersøkelser som vi bruker til forskningsformål, vil vi samle inn opplysningene du har gitt i den foretatte undersøkelsen.

 

(d) Nettside og kommunikasjonsbruk

 

Detaljer om ditt besøk på nettsiden og opplysninger som er samlet inn via informasjonskapsler og annen sporingsteknologi, herunder, men ikke begrenset til, din IP-adresse og domenenavn, din nettleserversjon og ditt operativsystem, trafikkdata, lokasjonsdata, nettlogger og annen kommunikasjonsinformasjon, og ressursene du oppnår tilgang til.

 

(2) Hvordan vi bruker dine personopplysninger

 

Denne delen angir formålene for hva vi bruker personopplysninger som vi samler inn til og, i samsvar med våre forpliktelser etter europeisk rett, identifiserer det "rettslige grunnlaget" vi legger til grunn for å behandle informasjonen.

 

Europeisk personvernlovgivning tillater selskaper kun å behandle personopplysninger når behandlingen er tillatt etter de spesifikke "rettslige grunnlagene" som er fastsatt i loven (fullstendig beskrivelse av hver av disse grunnlagene kan ses her).

 

Vennligst bemerk at i tillegg til opplysningene vi har angitt nedenfor, vil vi under enkelte omstendigheter også oppgi personopplysninger til tjenesteleverandører, kontrahenter, agenter og tilknyttede selskaper av Selskapet som utøver virksomhet som er beskrevet i denne erklæringen på våre vegne.

 

(a) For å kommunisere effektivt med deg og utøve vår virksomhet

 

For å utøve vår virksomhet, herunder å svare på dine henvendelser, for å kommunisere med deg på annen måte, eller å utføre våre forpliktelser som oppstår i forbindelse med eventuelle avtaler inngått mellom deg og oss, som under enkelte omstendigheter kan inkludere videresendelse av dine opplysninger til tredjepersoner slik som agenter eller kontrahenter eller til våre rådgivere (f.eks. juridiske, finansielle, forretnings- eller andre rådgivere).

 

Grunnlag for bruk: kontraktsutøvelse og legitime interesser (å gjøre det mulig for oss å overholde våre forpliktelser og yte våre tjenester til deg).

 

(b) Å sende deg markedsføringsmateriale

 

Å gi deg oppdateringer og tilbud, dersom du har valgt å motta dette. Vi kan også bruke dine opplysninger til å markedsføre våre egne produkter og tjenester til deg per post, e-post, SMS, telefon og faks, og der det er lovpålagt vil vi be om ditt samtykke når vi innhenter dine opplysninger for å utføre slike typer markedsføring. Vi vil gi deg muligheten til å stoppe abonnementet eller velge bort videre kommunikasjon av elektronisk markedskommunikasjon som er sendt til deg eller du kan stanse det ved å kontakte oss som angitt nedenfor.

 

Grunnlag for bruk: samtykke og legitime interesser (å holde deg oppdatert med nyheter relatert til våre produkter og tjenester)

 

(c) For forsknings- og utviklingsformål

 

For å analysere dine personopplysninger sammen med opplysninger fra andre klienter for  analyseformål, for å få ut rapporter og andre analyser for å bedre innsikt, forståelse og forbedre kvaliteten på og markedsføringen av Mercers råd, produkter og tjenester. Resultatet av slike analyser identifiserer ikke enkelte klienter eller individer.

 

Grunnlag for bruk: legitime interesser (for å tillate oss å forbedre våre tjenester)

 

(d) Å kontrollere enkelte aktiviteter

 

Å kontrollere henvendelser og transaksjoner for å sikre kvalitet på tjenestene, etterlevelse av prosedyrer og å bekjempe svindel.

 

Grunnlag for bruk: rettslige forpliktelser, rettslige krav og legitime interesser (for å sikre kvaliteten og lovligheten av våre tjenester)

 

(e) For å informere deg om endringer

 

For å varsle deg om endringer i våre tjenester og produkter

 

Grunnlag for bruk: legitime interesser (å varsle deg om endringer av våre tjenester)

 

(f) For å sikre at innholdet på nettsiden er relevant

 

For å sikre at innholdet på våre nettsider vises på den mest effektive måten for deg og for din enhet, som kan innebære at vi videresender dine opplysninger til forretningspartnere, leverandører og/eller tjenesteytere.

 

Grunnlag for bruk: kontraktsutøvelse, legitime interesser (å tillate oss å gi deg innhold og tjenester på nettsidene)

 

(g) Å reorganisere eller gjøre endringer i vår virksomhet

 

Dersom vi: (i) er gjenstand for forhandlinger om salg av vår virksomhet eller deler av den til en tredjepart; (ii) blir solgt til en tredjepart; eller (iii) gjennomgår en reorganisering, kan det hende vi behøver å overføre noen av eller alle dine personopplysninger til den aktuelle tredjeparten (eller dens rådgivere) som del av en eventuell "due diligence" prosess for det formål å analysere et eventuelt planlagt salg eller reorganisering. Vi kan også måtte overføre dine personopplysninger til den reorganiserte enheten eller tredjepart etter salget eller reorganiseringen slik at de kan bruke dette for de samme formålene som fremgår av denne erklæringen.

 

Grunnlag for bruk: legitime interesser (for å tillate oss å endre vår virksomhet)

 

(h) I forbindelse med rettslige eller regulatoriske forpliktelser

 

Vi behandler dine personopplysninger for å overholde regulatoriske krav eller som del av vår dialog med relevante myndigheter, som kan inkludere å oppgi dine personopplysninger til tredjeparter, domstolene, andre relevante myndigheter og/eller politimyndigheter i forbindelse med undersøkelser, prosedyrer eller etterforskning foretatt av slike parter hvor som helst i verden eller hvor man er pålagt å gjøre dette. Der det er tillatt, vil vi rette slike forespørsler til deg eller varsle deg før vi svarer med mindre det å gjøre dette ville ha negativ påvirkning for å kunne forhindre eller oppdage en forbrytelse.

 

Grunnlag for bruk: rettslige forpliktelser, rettslige krav, legitime interesser (å samarbeide med politimyndigheter og tilsynsmyndigheter)

 

(i) For svindel, anti-hvitvasking og sanksjonsscreening

 

Når vi etablerer eller opprettholder klientforhold for å kunne yte enkelte tjenester, behandler vi dine personopplysninger for å utføre kontroller i forbindelse med vårt arbeid for å forebygge svindel, anti-hvitvasking eller sanksjonsregelverket.

 

Grunnlag for bruk: rettslige forpliktelser

 

(j) For å yte aktuartjenester

 

Mercer og våre Aktuarer behandler personopplysninger for å yte aktuartjenester, herunder verdivurderinger av våre klienters pensjonsordninger, foretar komplekse beregninger av individuelle pensjonsytelser, gir råd vedrørende forvaltningen av pensjonsforpliktelser, overholder lovpålagte plikter eller yter slike tjenester som etterspørres av kundene våre og det utføres av et medlem av Institute & Faculty of Actuaries, herunder enhver Aktuar.

 

Grunnlag for bruk: legitime interesser

 

(3) Hvordan vi beskytter din personlige informasjon

 

(a) Sikkerhet via internett

 

Ingen dataoverføringer via Internett eller nettsiden kan garanteres å være sikker mot databrudd. Vi tar imidlertid kommersielt rimelige fysiske, elektroniske og prosessuelle forholdsregler for å sikre dine personopplysninger i samsvar med lovpålagte krav til personvern.

 

All informasjon du gir til oss blir lagret på en sikker server og aksesseres og brukes i henhold til vår sikkerhets-policyer og standarder. Der vi har gitt deg (eller der du har valgt) et passord som gir deg tilgang til enkelte deler av vår nettside, er du ansvarlig for å holde dette passordet konfidensielt og for å overholde andre eventuelle sikkerhetsprosedyrer som vi gir deg beskjed om. Vi ber deg om ikke å dele passordet med noen.

 

 (b) Eksport utenfor EØS

 

Det gis tilgang til dine personopplysninger til personell eller leverandører i, overført til, og/eller lagret på, en destinasjon utenfor landet der du befinner deg, og det landets personvernlovgivning kan være av en lavere standard enn den i ditt eget land. Vi vil, under enhver omstendighet, beskytte personlig informasjon slik som fastsatt i denne Personvernerklæringen.

 

Når vi overfører personopplysninger fra innsiden av det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS) til utenfor EØS, kreves det at vi tar enkelte skritt for å beskytte de aktuelle personopplysningene. Enkelte land utenfor EØS har vært godkjent av den Europeiske Kommisjonen for å gi hovedsakelig lik beskyttelse som EØS datavernlovgnivning og derfor behøves ingen ekstra beskyttelsestiltak for å eksportere personopplysninger til disse jurisdiksjonene. I land som ikke er gjenstand for denne godkjennelsen (se den fullstendige listen her), vil vi etablere rettslig grunnlag som rettferdiggjør slik overføring, slik som MMC Bindende Selskapsregler, mønster-avtaleklausuler eller annet rettslig grunnlag som er tillatt etter gjeldende rettslige krav.

 

Vennligst kontakt oss som angitt nedenfor dersom du ønsker å se en kopi av de enkelte beskyttelsestiltakene som gjelder for eksport av dine personopplysninger.

 

(c) Lagringsbegrensning

Vi vil oppbevare dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for de behandlingsformål de ble innhentet for og andre lovlige tilknyttede formål (for eksempel der det kreves at vi oppbevarer personopplysninger lengre enn formålet som vi opprinnelig hentet dem inn for, for å overholde enkelte regulatoriske krav). Våre oppbevaringstider er basert på forretningsbehov og opplysningene dine som ikke lengre er nødvendig vil enten bli irreversibelt anonymisert (og de anonyme opplysningene beholdes) eller tilintetgjort på sikker måte.

 

(4) Dine rettigheter & kontakt oss

 

(a) Markedsføring

 

Du har rett til å be oss om å ikke behandle dine personopplysninger for markedsføringsformål. Du kan til enhver tid utøve din rett ved å klikke på valget "avmeld" på enhver elektronisk markedskommunikasjon som er sendt til deg eller ved å kontakte oss som angitt nedenfor.

 

(b) Oppdatering av Informasjon

 

Vi vil til enhver tid søke å holde dine personopplysninger oppdaterte og korrekte. For å hjelpe oss med dette, bør du gi oss beskjed om eventuelle endringer av personopplysningene du har gitt til oss ved å kontakte oss som angitt nedenfor.

 

(c) Dine Rettigheter

 

Dersom du har spørsmål knyttet til vår bruk av dine personopplysninger, bør du kontakte oss som angitt nedenfor. Under visse forhold har du rett til å:

a) be om flere detaljer om vår bruk av dine opplysninger;

b) be oss om en kopi av opplysningene du har gitt til oss;

c) be oss om å oppdatere eventuelle feil i personopplysningene vi sitter på;

d) be oss slette eventuelle personopplysninger som vi ikke lenger har lovlig grunn til å bruke;

e) protestere mot behandling som Mercer begrunner med "legitime interesser" med mindre våre grunner for å påta oss den behandlinger oppveier eventuelle negative virkninger for dine personvernrettigheter;

f) motsette deg direkte markedsføring (herunder profilering for slike formål); og

g) be oss om å begrense vår bruk av dine opplysninger mens vi vurderer din henvendelse, 

 

og der behandling er basert på samtykke, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss på kontaktinformasjonen nedenfor eller som angitt da samtykke ble gitt.

 

Din utøvelse av disse rettighetene er underlagt visse unntak for å beskytte allmenne interesser (for eksempel forebygging eller oppklaring av lovbrudd) og våre interesser (for eksempel overholdelse av våre rettslige forpliktelser). Dersom du utøver noen av disse rettighetene vil vi sjekke din rett og i de fleste tilfeller svare innen en måned.

 

Dersom du ikke er fornøyd med vår bruk av dine personopplysninger eller vårt svar på utøvelsen av disse rettighetene, har du rett til å klage til datatilsynsmyndigheten i ditt land.

 

(d) Kontakt oss

 

Avhengig av hvor du befinner deg, vil den "behandlingsanvarlige" for dine personopplysninger som behandles av oss etter denne Personvernerklæringen variere. Vennligst se her for en liste av hvilke konsernselskap som vil være databehandlere i hvilke land.

 

Dersom du har spørsmål knyttet til denne Personvernerklæringen, vennligst kontakt vår Sikkerhetsansvarlige på privacycoordinator@mercer.com.

 

5) Hvordan vi bruker Informasjonskapsler (cookies)

 

For å forstå hvorden vi kan bruke informasjonskapsler på nettstedet vårt, vennligst se vår Cookie-erklæring her.

 

(6) Hvordan endringer i denne Personvernerklæringen vil bli gjort

 

Vi kan fra tid til annen endre innholdet på våre nettsider og hvordan vi bruker informasjonskapsler og følgelig vår Personvernerklæring og vår Policy for Informasjonskapsler i fremtiden. Dersom vi endrer denne Personvernerklæringen, vil vi oppdatere datoen for når Personvernerklæringen sist ble endret nedenfor. Dersom disse endringene er vesentlige, vil vi ta rimelige skritt for å gi deg beskjed om endringene.

Denne Personvernerklæringen ble sist oppdatert 9 februar 2022.