Hong Kong rangerer igjen som den dyreste byen for internasjonale ansatte


  • Hong Kong er igjen verdens dyreste by for internasjonale ansatte, etterfulgt av Zürich (2) og tre andre sveitsiske byer - Genève (3), Basel (4) og Bern (5)
  • Oslo er blant de 10 dyreste byene i Europa for expater og klatrer til 27. plass globalt
  • København er den dyreste byen i Norden for internasjonale ansatte, rangert på 11. plass globalt, mens Stockholm er den rimeligste byen og faller til 87. plass i 2022
  • Internasjonale oppdragsmønstre utvikler seg som følge av valutakurs- og inflasjonsvariasjoner samt økningen av fjernarbeid og fleksible arbeidsordninger

 

Oslo, 29. juni 2022

 

I dag lanserte Mercer sin Levekostnadsundersøkelse (Cost of Living Survey) for 2022, som rangerer 227 av verdens dyreste byer for internasjonale ansatte. Mens Hong Kong forblir i topplasseringen, utgjør Zürich (2) og tre andre sveitsiske byer - Genève (3), Basel (4) og Bern (5) - de fem dyreste stedene i verden for expater.

 

Oslo er rangert som den 9. dyreste byen i Europa, og klatret til 27. plass globalt (fra 32. plass i september 2021). København er den dyreste byen i Norden for internasjonale ansatte og er rangert som 11. globalt, mens Stockholm er den rimeligste og faller til 87. plass i 2022.

 

Mercers levekostnadsdata kombinert med mobilitetsforskning og lærdommene fra Mercers kundearbeid indikerer at økningen av fjernarbeid og fleksibelt arbeid, krigen i Ukraina, variasjoner i valutakurs og utbredt inflasjon har en omfattende innvirkning på ansattes lønn og muligheter til å spare, som kan få alvorlige konsekvenser for arbeidsgivere i den globale kampen om talenter.

 

«I år står arbeidsgivere overfor spesielle utfordringer med planlegging av internasjonale oppdragstakere siden nye muligheter for fjernarbeid etter Covid har åpnet for mer fleksible oppdragsmetoder. Dessuten har ustabiliteten knyttet til global inflasjon og plutselige endringer i valutakurser ført til at internasjonale oppdragstakere er bekymret for deres kjøpekraft og sosioøkonomiske stabilitet,» sier Jimmy Johansen, leder for Mercers Career Business i Norge.

 

«Arbeidsgivere trenger data de kan stole på og klare strategier for å navigere mobilitetspakker for internasjonale ansatte i disse ustabile tidene, for å sørge for deres ansattes økonomiske velvære i tillegg til virksomhetens effektivitet og transparens/rettferdighet.»

 

«Å ikke tilpasse internasjonale kompensasjonsstrategier til den nye arbeidsverdenen undergraver organisasjoners evne til å tiltrekke seg, utvikle og beholde nøkkeltalenter,» sa Johansen.

 

Internasjonale oppdragstakere som lønnes ved bruk av en hjemlandstilnærmelse (balanseark) mottar vanligvis en levekostnadsgodtgjørelse for å opprettholde sin kjøpekraft i destinasjonslandene. Denne godtgjørelsen beregnes ved å bruke en levekostnadsindeksdifferensial på en del av nettolønnen til de ansatte (deres «disponible lønn», altså beløpet de bruker på varer og tjenester i det daglige i vertslandet.)

 

Både inflasjon og svingninger i valutakursen påvirker kjøpekraften til mobile ansatte direkte. Fremveksten av fjernarbeid og fleksibelt arbeid har også ført til at mange ansatte revurderer prioriteringene sine, balansen mellom arbeid og privatliv og valget av bosted.

 

Disse forholdene har alvorlige konsekvenser for arbeidsgivere, som nå må revurdere sin tilnærming for å lede en globalt distribuert arbeidsstyrke hvis de ønsker å ha en sjanse i den globale kampen om talenter.

 

Til gjengjeld tilbyr denne situasjonen også muligheter for byer til å tiltrekke seg utenlandsk forretningsvirksomhet og for bedrifter som ønsker å tiltrekke seg talent fra verden over.

 

"For organisasjoner er den økonomiske velferden til ansatte en nøkkeldriver i deres evne til å tiltrekke seg og beholde topptalent, og med pålitelige og relevante data kan organisasjoner utarbeide klare strategier for å strukturere mobilitetspakker for internasjonale ansatte i ustabile tider," sa Yvonne Traber, Partner i Mercer og Global Head for Mobility Business.

 

Som Mercers data viser, utvikler arbeidsforholdene og de økonomiske forholdene verden over seg raskere enn før. Bedrifter må med nøysomhet navigere internasjonale oppdragskostnader/-pakker i perioder med mye usikkerhet og tilpasse seg den nye arbeidsverdenen for å sikre forretningsresistens og bærekraftige fremtider for deres mobile arbeidsstyrke.

 

Mercers levekostnadsdata hjelper arbeidsgivere med å forstå viktigheten av å overvåke valutasvingninger og vurdere inflasjons- og deflasjonspresset på varer, tjenester og leie av bolig på alle virksomhetens driftssteder. Dataene hjelper også arbeidsgivere med å fastsette og vedlikeholde kompensasjonspakker for ansatte på internasjonale oppdrag og ved arbeid i utlandet.

 

I tillegg kan levekostnadene på et sted ha en vesentlig innvirkning på stedets attraktivitet som et reisemål for talenter, og påvirker valg av driftssted for organisasjoner som er i ferd med å utvide og transformere sitt geografiske fotavtrykk.


 

Om Mercers Levekostnadsundersøkelse (Cost of Living Survey)

Mercers godt anerkjente rangering er en av verdens mest omfattende undersøkelser angående levekostnader, og er ment for å hjelpe multinasjonale selskaper og myndigheter med å utvikle kompensasjonsstrategier for sine internasjonale oppdragstakere. New York brukes som basebyen for alle sammenligninger, og valutabevegelser måles mot amerikanske dollar. Undersøkelsen omfatter over 400 byer over hele verden; årets rangering inkluderer 227 byer på fem kontinenter og måler den komparative kostnaden for mer enn 200 varer på hvert sted, inkludert bosted, transport, mat, klær, husholdningsartikler og underholdning. Informasjonen som samles inn dekker alle de viktigste elementene arbeidsgivere trenger for å utforme effektive og transparente kompensasjonspakker for internasjonale oppdragstakere. Lær mer her

 

Tallene for Mercers levekostnader og sammenligninger av utleiekostnader er hentet fra en undersøkelse som ble utført i mars 2022. Valutakurser fra det tidspunktet og Mercers internasjonale tibud av varer og tjenester fra Levekostnadsundersøkelsen har blitt brukt som basismålinger.

 

Myndigheter og store selskaper bruker data fra denne undersøkelsen for å beskytte kjøpekraften til sine ansatte når de overføres til oppdrag i utlandet; data for kostnader i forbindelse med leie av bolig brukes til å vurdere lokal boligstøtte til internasjonale arbeidere. Valget av byer som er en del av undersøkelsen er basert på dataetterspørsel fra Mercers kunder.

 

Om Mercer

 

Mercer tror på å bygge bedre fremtider ved å redefinere arbeidsverdenen, omforme pensjons- og investeringsresultater og åpne muligheter for god helse og velvære. Mercer har rundt 25 000 ansatte som er basert i 43 land og firmaet opererer i 130 land. Mercer er en del av Marsh McLennan (NYSE: MMC), verdens ledende profesjonelle servicefirma innen risiko, strategi og mennesker, med 83 000 kolleger og en årlig omsetning på rundt 20 milliarder dollar. Gjennom de marketledende bedriftene Marsh, Guy Carpenter og Oliver Wyman, hjelper Marsh McLennan klienter med å navigere et miljø som stadig blir mer dynamisk og komplekst. For mer informasjon, besøk www.mercer.no. Følg gjerne også Mercer Norge på LinkedIn.

 

Mercer 2022 Cost of Living Survey European City Rankings

RANK

CITY

COUNTRY

2

Zurich

Switzerland

3

Geneva

Switzerland

4

Basel

Switzerland

5

Bern

Switzerland

11

Copenhagen

Denmark

15

London

United Kingdom

21

Vienna

Austria

25

Amsterdam

Netherlands

27

Oslo

Norway

33

Munich

Germany

35

Paris

France

39

Brussels

Belgium

43

Helsinki

Finland

46

Berlin

Germany

47

The Hague

Netherlands

48

Milan

Italy

49

Dublin

Ireland

52

Luxembourg

Luxembourg

57

Rome

Italy

59

Hamburg

Germany

60

Prague

Czech Republic

62

Frankfurt

Germany

66

Edinburgh

United Kingdom

71

Stuttgart

Germany

78

Barcelona

Spain

79

Riga

Latvia

81

Dusseldorf

Germany

86

Glasgow

United Kingdom

87

Stockholm

Sweden

90

Madrid

Spain

93

Aberdeen

United Kingdom

94

Birmingham

United Kingdom

96

Lyon

France

99

Leipzig

Germany

105

Bratislava

Slovakia

109

Lisbon

Portugal

110

Toulouse

France

113

Kaohsiung

Taiwan

116

Nuremberg

Germany

121

Belfast

United Kingdom

126

Athens

Greece

140

Tallinn

Estonia

145

Ljubljana

Slovenia

148

Vilnius

Lithuania

158

Bucharest

Romania

159

Zagreb

Croatia

161

Tirana

Albania

165

Limassol

Cyprus

170

Sofia

Bulgaria

174

Warsaw

Poland

175

Belgrade

Serbia

180

Budapest

Hungary

187

Wroclaw

Poland

190

Krakow

Poland

204

Minsk

Belarus

206

Skopje

Macedonia

209

Sarajevo

Bosnia-Herzegovina

 

 

English version

Hong Kong again ranks most expensive city for expatriates


  • Hong Kong is once again the world’s costliest cities for expatriates, followed by Zurich (2) and three other Swiss cities - Geneva (3), Basel (4) and Bern (5) 
  • Oslo is among the top 10 most expensive cities in Europe for expatriates and climbs to 27th globally 
  • Copenhagen is the most expensive city in the Nordics for expatriates ranking 11th globally while Stockholm is the most affordable dropping to 87th place in 2022 
  • International assignment patterns are evolving as a result of exchange rate and inflation variations and the rise of remote and flexible working

 

Oslo, 29 June 2022

 

Today, Mercer launched its 2022 Cost of Living Survey, which ranks 227 of the world’s costliest cities for expatriates. While Hong Kong remains in the top spot, Zurich (2) and three other Swiss cities - Geneva (3), Basel (4) and Bern (5) - completed the top five world’s most expensive locations for expats.

 

Oslo, ranked 9th in Europe and climbed to 27th globally (from 32nd in September 2021. Copenhagen is the most expensive city in the Nordics for expatriates ranking 11th globally while Stockholm is the most affordable dropping to 87th place in 2022.

 

Mercer’s cost of living data together with its mobility research and the learnings from Mercer’s work with clients, indicates that the rise of remote and flexible working, the war in Ukraine, exchange rate variations and widespread inflation are having a material impact on employees’ pay and savings, which may have serious consequences for employers in the global battle for talent.

 

“Employers are this year facing particular challenges with the planning of international assignees as new methods of remote working post Covid has opened up for more flexible assignment methods. Furthermore, the volatility related to global inflation and sudden changes in currency exchange rates are leaving international assignees concerned about their purchasing power and socio-economic stability,” said Jimmy Johansen, Head of Mercer’s Career Business in Norway.

 

“Employers need reliable data and clear strategies to navigate mobility packages for international employees in these unstable times, ensuring their employees’ financial wellbeing as well as business efficiency and transparency/equity.”

 

“Failing to adapt international compensation strategies to the new world of work undermines organisations’ ability to attract, develop and retain key talent,” said Johansen.

 

International assignees remunerated using a home-country approach (balance sheet) typically receive a cost-of-living allowance to maintain their purchasing power in their countries of destinations. This allowance is calculated by applying a cost-of-living index differential on part of the net salary of the employees (their ‘spendable income’ – i.e. the amount they spend on goods and services used on a daily basis in their host location.)

 

Both inflation and exchange rate fluctuations directly influence the purchasing power of mobile employees. The rise of remote and flexible working has also caused many employees to reconsider their priorities, work-life balance and the choice of location to live in.

 

These conditions have serious consequences for employers, who need to rethink their approach to managing a globally distributed workforce to stand a chance in the global battle for talent.

 

Conversely, this situation also offers an opportunity for cities and to attract foreign business and for businesses looking attract talent.

 

“For organisations, the financial wellbeing of employees' is a key driver in their ability to attract and retain top talent and with reliable and relatable data, organisations can define clear strategies to structure mobility packages for international employees in unstable times,” said Yvonne Traber, Partner at Mercer and Global Head for Mobility Business.

 

As Mercer’s data demonstrates, the working and economic conditions around the world are evolving faster than before. Companies need to carefully navigate international assignment costs/packages in times of uncertainty and adapt to the new world of work to ensure business resilience and sustainable futures for their mobile workforce.

 

Mercer’s cost of living data, helps employers understand the importance of monitoring currency fluctuations and assessing the inflationary and deflationary pressures on goods, services and accommodation in all operating locations. The data also helps employers determine and maintain compensation packages for employees on international assignments and when working abroad.

 

Additionally, the cost of living in a location can have a significant impact on its attractiveness as a destination for talent, and influences site selection decisions for organizations expanding and transforming their geographic footprint. Find the full ranking and more information here.


 

About Mercer’s Cost of Living Survey

Mercer's widely recognized ranking is one of the world’s most comprehensive, and is designed to help multinational companies and governments determine compensation strategies for their international assignees. New York City is used as the base city for all comparisons and currency movements are measured against the US dollar. The survey includes over 400+ cities throughout the world; this year’s ranking includes 227 cities across five continents and measures the comparative cost of more than 200 items in each location, including housing, transportation, food, clothing, household goods, and entertainment. The data collected provides all of the key elements employers need to design efficient and transparent compensation packages for international assignees. Learn more here.

 

The figures for Mercer’s cost of living and rental accommodation cost comparisons are derived from a survey conducted in March 2022. Exchange rates from that time and Mercer’s international basket of goods and services from its Cost of Living Survey have been used as base measurements.

 

Governments and major companies use data from this survey to protect the purchasing power of their employees when transferred abroad; rental accommodation costs data is used to assess local international assignee housing allowances. The choice of cities surveyed is based on demand for data from Mercer’s clients.

 

About Mercer

 

Mercer believes in building brighter futures by redefining the world of work, reshaping retirement and investment outcomes, and unlocking real health and well-being. Mercer’s approximately 25,000 employees are based in 43 countries and the firm operates in 130 countries. Mercer is a business of Marsh McLennan (NYSE: MMC), the world’s leading professional services firm in the areas of risk, strategy and people, with 83,000 colleagues and annual revenue of approximately $20 billion. Through its market-leading businesses including Marsh, Guy Carpenter and Oliver Wyman, Marsh McLennan helps clients navigate an increasingly dynamic and complex environment. For more information, visit www.mercer.no. Follow Mercer Norway on LinkedIn.

 

Mercer 2022 Cost of Living Survey European City Rankings

RANK

CITY

COUNTRY

2

Zurich

Switzerland

3

Geneva

Switzerland

4

Basel

Switzerland

5

Bern

Switzerland

11

Copenhagen

Denmark

15

London

United Kingdom

21

Vienna

Austria

25

Amsterdam

Netherlands

27

Oslo

Norway

33

Munich

Germany

35

Paris

France

39

Brussels

Belgium

43

Helsinki

Finland

46

Berlin

Germany

47

The Hague

Netherlands

48

Milan

Italy

49

Dublin

Ireland

52

Luxembourg

Luxembourg

57

Rome

Italy

59

Hamburg

Germany

60

Prague

Czech Republic

62

Frankfurt

Germany

66

Edinburgh

United Kingdom

71

Stuttgart

Germany

78

Barcelona

Spain

79

Riga

Latvia

81

Dusseldorf

Germany

86

Glasgow

United Kingdom

87

Stockholm

Sweden

90

Madrid

Spain

93

Aberdeen

United Kingdom

94

Birmingham

United Kingdom

96

Lyon

France

99

Leipzig

Germany

105

Bratislava

Slovakia

109

Lisbon

Portugal

110

Toulouse

France

113

Kaohsiung

Taiwan

116

Nuremberg

Germany

121

Belfast

United Kingdom

126

Athens

Greece

140

Tallinn

Estonia

145

Ljubljana

Slovenia

148

Vilnius

Lithuania

158

Bucharest

Romania

159

Zagreb

Croatia

161

Tirana

Albania

165

Limassol

Cyprus

170

Sofia

Bulgaria

174

Warsaw

Poland

175

Belgrade

Serbia

180

Budapest

Hungary

187

Wroclaw

Poland

190

Krakow

Poland

204

Minsk

Belarus

206

Skopje

Macedonia

209

Sarajevo

Bosnia-Herzegovina

Contact Information