Aktuartjenester | Mercer Norge

Retirement & Benefit Plan Administration

Pensjon og Kapitalforvaltning

Aktuartjenester

Uavhengige aktuartjenester

Aktuartjenester til pensjonskasser er blant Mercers kjerneleveranser. Vi er et av de største uavhengige aktuarmiljøene i Norge og leverer et meget bredt spekter av aktuarielle tjenester og rådgivning.  

Vi gjennomfører analyser for riktig prising av pensjons- og forsikringsrisiko. Forståelse av risiko og optimal utnyttelse av risikokapasitet er sentralt for god styring av virksomheten. Våre aktuarer foretar analyser og vurderinger for optimal risikoutnyttelse både sett fra forsikringssiden (passiva) og investeringssiden (aktiva).

Mercer leverer også beregning av pensjonsforpliktelse og pensjonskostnader i henhold til NRS6/IAS19/ASC715 og beregninger tilknyttet IFRS2, aksjebasert betaling.

Pensjonskasser

Vi tilbyr våre kunder aktuariell rådgivning innenfor en rekke områder, blant annet alle områder tilknyttet det å være ansvarshavende aktuar for en pensjonskasse, herunder: forpliktelses- og premieberegninger, resultatdisponeringer, reassuransevurderinger og innhenting av reassuransetilbud samt bistand i endringsprosesser. Vi gjennomfører analyser for riktig prising av pensjons- og forsikringsrisiko og utarbeider forsikringsstrategier. Forståelse av risiko og optimal utnyttelse av risikokapasitet for den enkelte pensjonskasse er sentralt for god styring av pensjonskassen. Våre aktuarer foretar simuleringsanalyser og vurderinger på kort og lang sikt for optimal risikoutnyttelse sett både fra passivasiden (forsikring) og aktivasiden (stresstester, ALM analyser og vurdering av kapitalkrav).

Effektive systemer for å hjelpe deg

Vi har egne fleksible systemer slik at vi kan være i forkant av utviklingen og levere beregninger/analyser/simuleringer når det skjer endringer i rammebetingelsene eller for å kontrollere beregninger fra andre systemer.  

Vi har bistått flere av Norges største bedrifter og pensjonskasser gjennom pensjonsreformen i privat sektor. I kombinasjon med bred kompetanse fra aktuarvirksomheten mener vi dette er nyttig erfaring for å kunne yte bistand til både pensjonskasser og forsikringstakere i endringene man står foran i offentlig sektor.

Mercer leverer regnskapsberegninger til mer enn 100 ulike kunder. Hovedsakelig større norske selskap og norske datterselskap av multinasjonale selskaper.

IFRS2 krever at alle opsjoner til ansatte skal regnskapsførers til virkelig verdi og Mercer kan bistå med beregningen.

  Snakk med en Mercer konsulent
Vi vil kontakte deg innen kort tid. *Obligatoriske felt.
*Obligatoriske felt