Click for English            Agenda

 

Arbeidets skiftende karakter og økende ansattes forventninger forårsaker en utvikling av arbeidsgiverens verdiforslag. Og den viktigste trusselen mot virksomheten din er People Risk, som avgjør hvor godt du kan tiltrekke, administrere, utstyre og motivere arbeidsstyrken din for fremtiden.

 

Vår siste People Risk Study viste at 59 % av selskapene ikke har effektiv styring av pensjon og forsikring, og halvparten mener at deres ansattes verdiforslag må forbedres, og det er grunnen til at vi tar en helhetlig tilnærming til vår pensjonskonferanse i 2022.

Hvorfor delta?

Bli med oss ​​25. oktober for å avdekke de viktigste pilarene for People Risk som dekkes i studien: Finansiell; Digital; Miljø og Sosial; og Talentutvikling.

 

Først vil den Finansiell pilaren undersøke kritiske oppdateringer om det norske pensjonsmarkedet og anbefalinger for å sikre ansattes økonomisk trygghet. Deretter vil Digital pilaren dekke cybersikkerhet og eksponering etterfulgt av den Miljø og Sosial pilaren som utforsker ESG og bærekraftskrav og forventninger. Til slutt vil vi undersøke generelle Talentutvikling med fokus på ferdigheter.

 

Arrangementet vil inneholde engasjerende presentasjoner og livlige paneldebatter med lokale og internasjonale eksperter på menneskelige ressurser og risiko, og vil bli holdt på det spennende, nye Scandic Holmenkollen Park Hotell.

Hvem bør delta?

Det er begrenset med plasser og plasser er reservert for HR- og risikoledere.

 

Ikke gå glipp av denne unike muligheten for nettverksbygging og innsikt!


 

English version

 

The changing nature of work and increasing employee expectations is causing an evolution of the Employer Value Proposition. And the most significant threat to your business is People Risk, which determines how well you can attract, manage, equip and motivate your workforce for the future.

 

Our latest People Risk Study showed 59% of companies don’t have effective governance of their pension and insurance and half believe their employee value proposition needs improving, which is why we’re taking a holistic approach to our pension conference in 2022.

Why attend?

Join us on 25 October, to unpack the most significant pillars of People Risk covered in the study: Financial, Digital, Environmental and Social, and Talent Practices.

 

First, the Financial pillar will examine critical updates on the Norwegian pension market and recommendations for ensuring employee financial security. Then, the digital pillar will cover cyber security and exposure followed by the Environmental and Social pillar exploring ESG and sustainability requirements and expectations. Finally, we will examine overall Talent Practices with a focus on skills.

 

The event will include engaging presentations and lively panel discussions featuring local and international experts on Human Resources and Risk and will be held at the exciting new Scandic Holmenkollen Park venue.

Who should attend?

There are limited seats available and places are reserved for HR, Risk and Retirement Leaders with an interest and focus on the Norwegian market.

 

Don’t miss out on this unique opportunity for networking and insights!


Agenda

Time

Tid

Program/ Speaker(s)

Program/ Taler(e)

12:00 – 12:30

Registration and Networking

 

Registrering og nettverksbygging

12:30 – 12:40

Welcome

Overview of People Risk Pillars and People Risk Study


Velkommen

Oversikt over People Risk Pillars og People Risk Study

12:40 – 13:30

Keynote Address

The EVP Evolution

 

Keynote-adresse

EVP Evolution

13:30 – 14:00

Presentation

People Risk Pillar 1: Financial


Presentasjon

People Risk Pilar 1: Finansiell

14:00 – 14:30

Presentation

People Risk Pillar 2: Digital


Presentasjon

People Risk Pilar 2: Digital

14:30 – 15:00 Networking break
15:00 – 15:30

Presentation

People Risk Pillar 3: Environmental and Social


Presentasjon

Personrisiko Pilar 3: Miljø og Sosialt

15:30 – 16:20

Panel Discussion

People Risk Pillar 4: Talent Practices

Paneldebatt

People Risk Pilar 4: Talentutvikling

16:20 – 16:30 Closing

Avslutning
16:30 – 17:30 Networking drinks

Forfriskninger og nettverksbygging

People Risk Conference 2022

25 October, 12:00 - 16:30 CEST
Scandic Holmenkollen Park, Kongeveien 26, 0787 Oslo

*Required Fields

DATE: 

25 October, 2022

 

TIME:

12:00 - 16:30 CEST

 

PLACE:

Scandic Holmenkollen Park, Kongeveien 26, 0787 Oslo

Questions: